رابطه اعتیاد به اینترنت با روابط خانوادگی و ارتباطات اجتماعی (مطالعه موردی استان بوشهر)

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: آسیب‌پذیری نوجوان در مقابل فشارهای سریع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیک ممکن است به شکل‌گیری و تکامل احساس هویت او صدمه بزند و باعث ایجاد احساس ناامنی، نبود اطمینان، اضطراب و بی‌ثباتی در فرد شود. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت، روابط خانوادگی و ارتباطات اجتماعی صورت گرفته است.
روش تحقیق: به این منظور 340 دانش‌آموز دبیرستانی، شامل 159دانش‌آموز پسر و181دانش‌آموز دختر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای تحقیق شامل دو پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش روابط خانوادگی و ارتباطات اجتماعی و پرسشنامه کاپلان جهت اندازه‌گیری اعتیاد به اینترنت بود.
یافته‌ها و نتایج تحقیق: نتایج این تحقیق نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت، روابط خانوادگی و ارتباطات اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود دارد. نتایج آزمون t برای گروه‌های مستقل نشان داد میان دانش‌آموزان دختر و پسر و پایه‌های اول، دوم و سوم دبیرستانی از لحاظ اعتیاد به اینترنت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد و همچنین اعتیاد به اینترنت با روابط خانوادگی فقط رابطه منفی معنی‌داری دارد. این یافته حاکی از آن است که نوجوانان دارای اعتیاد اینترنت در محیط خانواده روابط چندان مطلوبی ندارند ولی خارج از محیط خانواده در ارتباط با دیگران مشکل خاصی ندارند.

کلیدواژه‌ها