تبیین مشخصه‌های اعتقادی پلیس جامعه محور با تأکید بر آراء تربیتی علامه طباطبایی

نویسنده

چکیده

هدف:هدف از این تحقیق«تبیین مشخصه‌های اعتقادی پلیس جامعه محور با تاکید بر آراء تربیتی علامه طباطبایی»است، سؤالات تحقیق با در نظر گرفتن آراء تربیتی علامه طباطبایی به دو صورت مطرح می‌گردد.
روش تحقیق: این پژوهش به جهت هدف و ماهیت آن از نوع «کاربردی» و روش انجام آن نیز بصورت «زمینه‌ای»است. بدین نحو پس از طی مراحل مقدماتی و استخراج مشخصه‌های اعتقادی پلیس جامعه محور با مرور ادبیات پژوهش از آثار علامه طباطبایی، سؤالات تحقیق تدوین گردید، سپس اطلاعات مورد نیاز جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته از یک نمونه 120 نفری که 110 نفر آن‌ها پاسخ گفته را از روسای دفاتر تحقیقات کاربردی (55 نفر) و فرماندهان ارشد معاونت تربیت و آموزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (55 نفر) در سراسر کشور در سال 1393 به روش سرشماری انتخاب‌شده بودند، جمع‌آوری و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی مانند جداول یک بعدی و توافقی توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد و روش‌های آمار استنباطی مانند آزمون t گروه‌های همبسته و آزمون فریدمن توصیف و مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد؛ پنج مشخصه اعتقادی پلیس جامعه محور از منظر علامه طباطبایی عبارت‌اند از :1- التزام به ولایت‌فقیه.2- پرستش خدا و ایمان به توحید.3- تقویت ایمان به نبوت.4- تقویت روحیه امر به معروف و نهی از منکر.5- تقویت ایمان به عدل. در ادامه جهت ارزیابی مشخصه‌ها با توجه به آزمون فریدمن، میانگین نمره دیدگاه متخصصان و فرماندهان ارشد انتظامی درباره مشخصه اعتقادی پلیس جامعه محور یعنی تقویت روحیه امر به معروف و نهی از منکر در دو حوزه صف و ستاد بر اساس نتایج آزمون t همبسته در سطح آلفای 05/0اختلاف معناداری وجود دارد. بر این اساس پیشنهاد می‌گردد؛ پلیس جامعه محور در حوزه اعتقادی با مد نظر قرار دادن پنج مشخصه احصاء شده در سطح جامعه، می‌تواند رسالت‌ها و مأموریت های سازمانی را در جهت تعالی رفتار کارکنان و ترویج فرهنگ جامعه محوری با رویکردی دینی به بهترین نحو اجرا و عملی نماید.

کلیدواژه‌ها