بررسی و تأثیر شاخصه‌های الگوریتم حقوق شهروندی در رفتار پلیس (مورد پژوهش: استان بوشهر)

نویسنده

چکیده

در آستانه قرن بیست و یکم آنچه که شهرهای کشور ما را نسبت به شهرهای دیگر کشورها متمایز کرده است، افت شدید حقوق شهروندی به لحاظ نحوه اجرای صحیح مدیریت شهری بوده است. پر واضح است شهرهای ما نه تنها ستودنی، نه تنها خلاق، نه تنها ایده‌آل نیستند، بلکه چنان زشتی و زمختی را برای شهروندان به بار آوردند که جبران آن بینش سراسر واقع‌بینانه شهرسازانه را می‌طلبد. به راستی تا کی بایستی، دوئل بازی هنر واقع‌گرایانه بی‌شمار شیفتگان شهر، در تاریخ شکل‌گیری شهرهای ایران با دیپلماسی نافرجام متولیان شهری، مرگ حقوق شهروندی را به بار آورد.
شهروندی (Citizenship) همان طور که روشن است از مشتقات شهر (City) است. شهروندی را قالب پیش‌رفته «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند. شهروندی تا پیش از این در حوزه اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده است.
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیرات مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی حقوق شهروندی در رفتار پلیس است. جامعه آماری این تحقیق 181 از شهروندان شهر بوشهر می‌باشند، که برای نمونه‌گیری از جامعه مورد مطالعه، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به کمک جدول مورگان استفاده شد. همچنین تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS 20 صورت گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد، که وضعیت فعلی حقوق شهروندی در استان بوشهر در حالت فعلی مطلوب نبوده است.

کلیدواژه‌ها