بررسی تأثیر حبس بر زندانی و خانواده‌ها در شهر بوشهر

نویسندگان

چکیده

با زندانی شدن یک فرد نه تنها آثار سوء حادث می‌شود بلکه افراد و گروه‌های مختلفی از این امر متأثر می‌شوند. اولین فردی که زندان بر او اثر منفی داشته، خود زندانی است و در مراحل بعدی خانواده و جامعه از این امر متأثر می‌گردند. فرد زندانی به هر علتی که حبس شود و چه جرم سبک داشته باشد یا سنگین ، بی‌گناه باشد یا گناهکار عمد باشد یا غیر عمد ، در مکانی قرار می‌گیرد که آثار سوء آن نه فقط به خود او ، بلکه ، شامل خانواده او هم می‌شود، هدف انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر حبس بر زندانی و خانواده او در شهر بوشهر می‌باشد.
روش تحقیق پیمایشی و مهم‌ترین ابزار گردآوری داده‌ها یا تکنیک غالب در پژوهش، پرسشنامه می‌باشد. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 25 سؤال، استفاده شده است، نمونه آماری مشتمل بر دو گروه تجربی با حجم نمونه73 و گواه با حجم نمونه 300 می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم‌افزار19 spss انجام پذیرفت.
در نتیجه پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از دو گروه مورد مطالعه با تجزیه و تحلیل آن‌ها در سه سطح توصیفی، استنباطی و مقایسه‌ای ملاحظه شد که بین، سن، جنس، وضعیت سکونت، وضعیت اقتصادی، وضعیت اشتغال، ضعف ایمان، نابرابری اجتماعی، مشکلات فرهنگی و ضعف نهادهای درگیر و مرتبط با موضوع حبس رابطه معناداری دارد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مهم‌ترین تأثیرات حبس بر زندانی و خانواده او ازجمله؛ طلاق، اعتیاد فرزندان، فقر اقتصادی، بیماری‌های روح و روانی، بیماری‌های مقاربتی، خودکشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها