بررسی جایگاه رسانه در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرستان بوشهر

نویسندگان

چکیده

سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه‌های مختلف به شیوه‌های گوناگون دیده می‌شود. به همین لحاظ، شیوه‌های مقابله و روش‌های برخورد با آن‌ها متناسب با دگرگونی‌های سرقت متحول شده است. به تعبیر دیگر، چون در عصر ما موارد وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییریافته، مقابله با آن نیز دشوار تر شده است هدف از ارائه این مقاله بررسی جایگاه رسانه در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرستان بوشهر هست.
روش تحقیق حاضر به ‌صورت توصیفی- پیمایشی است. و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین تعداد 100 نفر از سارقین موتورسیکلت که در شهرستان بوشهر در طول سال1392 و شش ماهه اول1393اقدام به سرقت نموده‌اند.، تعداد 50 نفر سارق انتخاب، و پس از تکمیل پرسش‌نامه محقق ساخته مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که رسانه به لحاظ گستردگی، تنوع و پیچیدگی هر روزه بخش عظیمی از اوقات مخاطبان را به خود اختصاص می‌دهند که با توجه به گستردگی و تنوع می‌توان ادعا کرد که تمامی سلیقه‌ها را نیز در دامنه نفوذ خود قرارداده است برابر بررسی‌های انجامی از گویه های پرسش‌نامه رسانه‌های جمعی نقش زیادی در آموزش سرقت و روش‌های آن ایفاء می‌کنند همچنین اطلاع‌رسانی در جهت مبارزه با سرقت موتورسیکلت برای عموم مردم سرقت را سخت می‌کند این در حالی است که سریال های پلیسی شگردهای کشف جرم(سرقت موتورسیکلت) را افشاء و روش‌های سرقت را آموزش می‌دهد

کلیدواژه‌ها