بررسی میزان تاثیر حاشیه‌نشینی بر بزه‌کاری در شهرستان بوشهر

نویسندگان

چکیده

موضوع حاشیه‌نشینی یکی از معضلات شهری است که از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتکاب جرائم مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضایی و جرم‌شناسان بوده است . اینکه جرائم در مناطق حاشیه‌ای بسیار بیش تر از سایر مناطق اتفاق می‌افتد، مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده‌های مطروحه در دادگستری نیز حکایت از این واقعیت دارد. هدف این تحقیق نشان دادن تاثیر حاشیه‌نشینی بر میزان بزه‌کاری در شهرستان بوشهر می باشد. بنابراین مبارزه و ساماندهی با این هنجارشکنی میسر نمی‌شود مگر با همکاری کلیه دستگاه‌های مسئول.
روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای جمع‌آوری می‌شود. شیوه نمونه‌گیری سهمیه‌ای است. که توزیع پرسش‌نامه به صورت تصادفی در بین افراد حاشیه‌نشین شهرستان بوشهر و مسئولین و نهادهای ذی‌ربط صورت گرفته است. حجم نمونه برای گروه گواه380 نفر و برای گروه تجربی 270 نفر می باشد. و در نهایت داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری و ضرایب همبستگی در نرم‌افزار Spss تحلیل شده‌اند.
پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از دو گروه مورد مطالعه با تجزیه و تحلیل و توصیف آن ملاحظه شد که مهم‌ترین مناطق حاشیه‌نشین بر اساس اولویت جرائم به شرح ذیل هست: تنگک2، هلیله، تنگک3، بندرگاه، تنگک1و نیروگاه . و همچنین، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بیش ترین جرائم در مناطق حاشیه‌نشین شهرستان بوشهر، به ترتیب: سرقت و اخفای اموال مسروقه، اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی، ضرب و جرح ، جرائم جنسی، تصرف عدوانی،فروش مال غیر هست.

کلیدواژه‌ها