رویکردهای پلیس در پیشگیری انتظامی از جرم

نویسنده

چکیده

نیروی پلیس در هر جامعه‌ای دارای ساختار خاصی است که با وظایف و کارکردهای آن مطابق و هماهنگ است. برای تحقق آن کارکردها از برنامه‌ها و رویکردهای متفاوتی استفاده می‌نماید.
پلیس به عنوان نهاد واسط امنیت ، نمایان‌ترین وظیفه‌اش سازماندهی امور انتظامی جامعه به منظور برقراری نظم و امنیت عمومی می‌باشد.یکی از اقدامات مؤثر در راستای تحقق این وظیفه ، پیشگیری انتظامی از جرم است.
رویکرد پیشگیری انتظامی به لحاظ ویژگی‌ها و خصوصیات خود از قبیل کنشی ، نظم‌مدار و شهروندمدار بودن از طریق به‌کارگیری ساختارها ، کارکردها و آموزش‌های سنتی پلیس قابل تحقق نیست، بلکه دستیابی به آن مستلزم استفاده از کارکردهای جدید و با آموزش‌های تخصصی مدرن است.
جهت تحقق این نوع از پیشگیری ، پلیس بایستی رویکردهای جدیدی را نسبت به وظایف سنتی خود اتخاذ کند، زیرا پیشگیری انتظامی عمدتاً مبتنی بر تدابیر و اقدامات کنشی توسط پلیس است . حال آنکه وظایف سنتی پلیس عمدتاً در برگیرنده اقدامات واکنشی در جهت کشف و تعقیب مجرمین است.
پیشگیری انتظامی از آن جهت حائز اهمیت است که حافظ نظم و امنیت اجتماعی است. در پیشگیری انتظامی، دولت و نهادهای مسئول مهم‌ترین نقش را در برقراری و حفظ امنیت دارند و حوزه کاری آن‌ها در چهارچوب قانون است.
در این مقاله که با استفاده از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) و با مراجعه به کتاب‌ها، منابع و سایت‌های اینترنتی تهیه گردیده است، ابتدا مفهوم پلیس و تاریخچه‌ای از پیدایش این نهاد در ایران ارائه و سپس تعریف پیشگیری انتظامی (پلیسی) ، انواع آن و در پایان به مبانی و رویکردهای پلیس در پیشگیری انتظامی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها