امکان‌سنجی انتقال دانش ضمنی در سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

در عصر اقتصاد دانش‌مدار، دانش به عنوان یک منبع حیاتی برای کسب برتری رقابتی شناخته‌شده و برای اینکه سازمان‌ها بتوانند به رقابت بپردازند، مدیریت دارایی‌های دانشی ضرورت یافته است. با وجود این، دانش هنگامی می‌تواند به بهبود و ارتقای عملکرد سازمان‌ها منجر شود که در سطح سازمان به تبادل گذاشته شود. بنابراین، انتقال دانش به عنوان یک عنصر کلیدی در فرآیند مدیریت دانش شناخته‌شده است. بر همین اساس، تحقیق حاضر به منظور امکان‌سنجی انتقال دانش ضمنی در سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - بوشهر انجام‌شده است. در اجرای این پژوهش از روش تحقیق موردی از نوع پیمایشی استفاده‌شده است. به منظور گردآوری اطلاعات در بررسی موردی حاضر، پرسشنامه استانداردی مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی فرضیه‌ها از آمار استنباطی مانند آزمون تی(t) استفاده گردیده است. یافته‌های این پژوهش نشان داد که امکان انتقال دانش ضمنی در بین سازمان نروی انتظامی استان بوشهر وجود دارد. و چگونگی انجام این انتقال می‌تواند موضوع تحقیقات آتی محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها