عوامل مؤثر بر موفقیت گشت‌های انتظامی فرماندهی انتظامی شهرستان بوشهر در پیشگیری انتظامی از سرقت موتورسیکلت

نویسندگان

چکیده

بر اساس قانون تشکیل ناجا یکی از وظایف اصلی این نیرو پیشگیری از وقوع جرم در کنار دیگر وظایف است مبنای پیشگیری انتظامی را می‌توان تدابیر و اقدام‌های نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها به حکم قانون دانست. پیشگیری انتظامی از جرم فقط مختص به نیروی انتظامی نبوده و ارگان‌های دیگر نیز در این وظیفه نقش دارند یکی از جرائمی که امنیت جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد جرم سرقت است و بهترین اهرم‌های پیشگیری از جرم که بسیار زودبازده می‌باشد به‌کارگیری گشت‌های انتظامی بر مبنای پیشگیری از جرم است هدف از این تحقیق شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت گشت انتظامی در پیشگیری انتظامی از سرقت موتورسیکلت در شهرستان بوشهر است و هدف دیگر آن ارائه راهکار و پیشنهادهای کاربردی بر اساس یافته‌ها و نتایج تحقیق است.
روش: تحقیق حاضر از نظر ماهیت و هدف کاربردی است و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه‌یابی (پیمایشی) است. جامعه آماری تحقیق حاضر را تعداد100نفر از سارقین موتورسیکلتی که در شهرستان بوشهر در طول سال1392 و شش ماهه اول1393اقدام به سرقت نموده‌اند. تشکیل می‌دهند که در مجموع 50 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری احتمالی طبقه‌بندی شده انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه‌ای و میدانی است و ابزارهای گردآوری آن را مصاحبه و پرسش‌نامه محقق ساخته تشکیل می‌دهد.
یافته‌های تحقیق: آزمون‌های آماری رابطه معناداری بین گشت انتظامی و به‌کارگیری مأموران باتجربه و آموزش‌دیده گشت انتظامی، ویژگی‌های محیطی حوزه استحفاظی، در نظر گرفتن پیک وقوع جرائم و نظارت الکترونیک موثر در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت مؤثر است.

کلیدواژه‌ها