بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرائم خشن در شهرستان دشتستان و ارائه راهکارهای پیشگیری

نویسندگان

چکیده

مسئله جرم و مصادیق آن یکی از پدیده‌های مهم اجتماعی است که امروزه در تمامی بحران‌های موجود در دنیا سایه سهمگینی انداخته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرائم خشن در شهرستان دشتستان و ارائه راهکارهای پیشگیری می‌باشد. روش تحقیق حاضر به ‌صورت میدانی و از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه افراد ساکن در شهرستان دشتستان می‌باشد. تعداد 1000 نفر از افراد به شیوه‌ی نمونه‌گیری هدفمند و تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه عمیق برای جمع‌آوری اطلاعات و آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین میزان وقوع جرائم خشن در افراد مورد مطالعه با توجه به جنسیت، موقعیت جغرافیایی، وضعیت تأهل، تحصیلات، وضعیت بومی و غیربومی بودن، آنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. به علاوه، مشخص شد که ارائه راهکارهای پیشگیری در کاهش میزان وقوع جرائم خشن مؤثر است.

کلیدواژه‌ها