بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان نیروی انتظامی استان بوشهر و ارتباط آن با عملکرد شغلی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان نیروی انتظامی استان بوشهر و ارتباط آن با عملکرد شغلی است. روش تحقیق زمینه‌یابی و همبستگی می‌باشد. نمونه تحقیق 722 نفر از کارکنان زن و مرد نیروی انتظامی استان بوشهر بودند که در سال 1391 مشغول به فعالیت بودند و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه رضایت شغلی، پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون و پرسشنامه محقق ساخته بود. داده‌ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون و آزمون خی دو مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد 6/11 درصد از کارکنان رضایت شغلی پایینی دارند و 9/5 درصد از رضایت شغلی بالایی برخوردار هستند. همچنین میانگین رضایت شغلی کارکنان ناجا پایین تر از میانگین مفهومی بوده و این تفاوت معنی‌دار بود (01/0>P). ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین رضایت شغلی با عملکرد شغلی در کارکنان ناجا رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد(001/0>P).این تحقیق نشان داد که توجه به رضایت شغلی کارکنان ناجا به دلیل ارتباط آن با عملکرد شغلی آنان از اهمیت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها