ارائه الگوی بومی مستندسازی تجارب در نیروی انتظامی

نویسندگان

چکیده

از جمله مقولاتی که امروزه در سازمان‌های انتظامی و امنیتی کشورمان ظهور کرده است جابجایی، خروج مدیران و کارشناسانشان، شهادت برخی نخبگان انتظامی و عدم دسترسی به تجربه و دانش آنان می‌باشد. در صورتی که با توجه به شرایط پیچیده امروزه، لازمه عملکرد موفق نیروهای انتظامی و امنیتی، بهره‌برداری از تجارب قبلی، عدم تکرار اشتباهات و یافتن رموز موفقیت می‌باشد. از همین رو با مستندسازی تجارب، ضمن افزایش دانش و یادگیری سازمانی، با به‌کارگیری تجارب قبلی و مرتبط با نیروی انتظامی، عملکرد این نیرو بهبود یابد. جمع‌آوری، مستندسازی، توزیع و استفاده موثر از تجارب سازمانی مدیران و کارشناسان خبره نیروی انتظامی و سایر تجارب مشابه نیازمند نظام و مدل مناسب می‌باشد. در این پروژه مدلی برای مستندسازی تجربیات کارشناسان و نخبگان در نیروی انتظامی ارائه‌شده است که بر اساس آن تجربیات افراد در آن به صورت خودکار مستند و ذخیره می‌شود.

کلیدواژه‌ها