شناسایی عوامل قضایی و انتظامی مؤثر در بروز قاچاق کالا و تجزیه و تحلیل آن‌ها در شیوع قاچاق کالا در استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

امنیت یک مقوله حیاتی و ارزشمند برای فرد و نظام اجتماعی است. حذف استراتژیک و بنیادین عوامل مزاحم و برهم زننده امنیت نقش مهم و بی‌بدیلی در استمرار و پویایی نظم و امنیت در جامعه دارد. یکی از پدیده‌هایی که به شدت نظم و امنیت فردی و اجتماعی را در ابعاد مختلف، به ویژه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و مدیریتی به خطر می‌اندازد، پدیده زیان‌بار و مخرب قاچاق کالا است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل قضایی و انتظامی مؤثر در بروز قاچاق کالا در استان بوشهر می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل کلیه پرسنل و متخصصان امور قضایی و انتظامی و همچنین برخی از اساتید دانشگاهی آشنا به موضوع تحقیق می‌باشد. به منظور نمونه‌گیری از متخصصین برای نظرسنجی در این پژوهش، از روش نمونه-برداری تصادفی ساده استفاده‌شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه طراحی‌شده توسط محقق می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در نهایت عوامل قضایی و انتظامی مؤثر در افزایش قاچاق کالا در استان بوشهر مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها