بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و بهزیستی معنوی دانش‌آموزان پرسنل نیروی انتظامی شهر بوشهر

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و بهزیستی معنوی دانش‌آموزان پرسنل نیروی انتظامی شهر بوشهر می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کل دانش‌آموزان پرسنل نیروی انتظامی شهر بوشهر که شامل 440 نفر می‌باشند تشکیل می‌دهند. حجم نمونه این پژوهش 205 نفر می‌باشد که از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده به دست آمده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه‌های استاندارد تفکر انتقادی فاشیون و بهزیستی معنوی دهشیری می‌باشد. نتایج نشان داد که بین تفکر انتقادی و هر یک از ابعاد بهزیستی معنوی یعنی ارتباط با خود، ارتباط با دیگران و ارتباط با طبیعت رابطه‌ی ضعیف و مستقیمی وجود دارد، به این معنا که هر چقدر میزان تفکر انتقادی در دانش‌آموزان بیشتر شود، میزان ارتباط با خود، دیگران و طبیعت نیز بیشتر می‌شود. بین تفکر انتقادی و بعد ارتباط باخدا در سطح معنی‌دار نیست. بیش‌ترین میزان همبستگی بین تفکر انتقادی و بعد ارتباط با دیگران و کمترین آن بین تفکر انتقادی و بعد ارتباط باخدا می‌باشد. میزان تفکر انتقادی دانش‌آموزانی که میزان تحصیلات پدر آنان فوق‌دیپلم می‌باشد بیشتر از سایر دانش‌آموزان است و میزان بهزیستی معنوی دانش‌آموزان با تحصیلات پدر فوق‌لیسانس بیشتر از سایر دانش‌آموزان می‌باشد. اثر تحصیلات پدر پاسخگویان بر تفکر انتقادی و بهزیستی معنوی دانش‌آموزان معنادار می‌باشد. همان طور که در این جدول مشاهده می‌شود حداقل بین یکی از متغیرهای تفکر انتقادی و بهزیستی معنوی در دانش‌آموزان بر حسب سطح تحصیلات پدر آن تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بین میانگین نمره تفکر انتقادی و بهزیستی معنوی در دانش‌آموزان بر حسب سطح تحصیلات پدر آنان معنی‌دار می‌باشد. بین تفکر انتقادی دانش‌آموزانی که پدر آنان دارای سطح تحصیلات فوق‌لیسانس می‌باشد با دانش‌آموزانی که تحصیلات پدرشان زیر دیپلم و فوق‌دیپلم می‌باشد معنی‌دار هستند. بین بهزیستی معنوی دانش‌آموزانی که تحصیلات پدرشان زیر دیپلم می‌باشد با بهزیستی معنوی دانش‌آموزان با سایر سطوح تحصیلات اختلاف معنی‌داری وجود دارد و هم چنین بین بهزیستی معنوی دانش‌آموزانی که سطح تحصیلات پدرشان دیپلم می‌باشد و دانش‌آموزانی که تحصیلات پدر آنان لیسانس است اختلاف معنی‌داری وجود دارد. اثر تحصیلات مادر پاسخگویان بر تفکر انتقادی و بهزیستی معنوی دانش‌آموزان در سطح معنادار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها