بررسی ادراکات پرسنل نیروی انتظامی استان بوشهر با الگویی فازی جهت اهمیت سنجی شیوه های سوءاستفاده از تسهیلات بانکی

نویسندگان

چکیده

وجود و گسترش فساد مالی و اقتصادی یکی از موانع اساسی پیشرفت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. فساد مالی و اقتصادی از یکسو ثبات سیاسی حاکمیت را متزلزل می‌کند و از سوی دیگر با اختلال در نقش دولت در زمینه‌های تخصیص منابع، ایجاد ثبات، توزیع مناسب درآمد و ... مانع تحقق اهداف اقتصادی دولت خواهد شد. بنابراین توجه به آن امری ضروری می‌باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر سعی شده است تا ضمن شناسایی شیوه و شگردهای کلیدی سوءاستفاده از تسهیلات بانکی و تعیین روابط سلسله‌مراتبی آن‌ها از طریق بررسی ادبیات موضوع و نظرات خبرگان و تلفیق نظرات کارشناسان نیروی انتظامی استان بوشهر، الگویی فازی جهت اهمیت سنجی این شگردها ارائه شود. این الگو سلسله‌مراتبی فازی می‌تواند به طور منظم و هدفمند، روشی را برای شناسایی شیوه و شگردهای با اهمیت‌تر در راستای اهداف و استراتژی‌های یک سازمان ایجاد کرده و مؤلفه‌‌های مناسب را شناسایی نموده و یک استاندارد مناسب را جهت آسان کردن فرآیند تصمیم‌گیری ایجاد نماید. یافته-های تحقیق نشان می‌دهد که ابعاد مدل پیشنهادی از پایایی و روایی لازم جهت رتبه‌بندی شیوه‌های سوءاستفاده از تسهیلات بانکی برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها