الزامات پدافند غیرعامل با تکیه بر مدیریت بحران

نویسندگان

چکیده

بحران یکی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بشر در طول دوران های مختلف می‌باشد. بحران با برهم زدن نظم سیستم اصلی یا قسمت‌هایی از آن، موقعیت‌هایی را که مستلزم پاسخ‌دهی آنی و اختصاص منابع فوق‌العاده می‌باشد، به وجود آورده و موجب سردرگمی و غافلگیری نهادهای تصمیم‌گیرنده می‌شود. در این بین، لزوم بهره‌گیری از مدیریت بحران به منظور رفع شرایط اضطراری و بازگرداندن سریع جامعه به حالت عادی ضروری به نظر می‌رسد.
این پژوهش مبین «الزامات پدافند غیرعامل با تکیه بر مدیریت بحران» به عنوان هدف اصلی خود می‌باشد. بنابراین در پاسخ به این سؤال اصلی که «فرایندهای مدیریت بحران در کنترل بحران های پیش رو چیست؟» این فرایند ملحوظ نظر قرارگرفته است که «اجرای مراحل مختلف مدیریت بحران، موجب کنترل بحران های ایجادشده می گردد.» آسیب مفروض بر جامعه در این پژوهش، عدم اجرای فرایندهای کنترلی مرتبط با مدیریت بحران در مقوله پدافند غیرعامل می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش نیز، روش تحلیلی- استنباطی بوده و از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد؛ هم چنین نحوه گردآوری اطلاعات به روش اسنادی (کتابخانه‌ای) صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها