بررسی رابطه بین عزت نفس و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی کارکنان فرماندهی انتظامی استان بوشهر)

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عزت نفس با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان ستادی فرماندهی انتظامی استان بوشهر و به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام‌شده است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی فرماندهی انتظامی استان بوشهر می‌باشد که حجم نمونه تعداد 150 نفر به روش تصادفی انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت از پرسشنامه استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت(1976) مشتمل بر58 سؤال با چهار زیر مقیاس خانوادگی، تحصیلی، اجتماعی و عزت نفس کلی و پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی ویز(2006) مشتمل بر 12 گویه با سه مولفه رفتار کمک کننده، رفتار مدنی و روحیه جوانمردی بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون،آزمون رگرسیون چندگانه ، آزمون t و آزمون f استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین عزت نفس و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. بین عزت نفس و رفتار کمک کنندگی، بین عزت نفس و رفتار مدنی، بین عزت نفس و جوانمردی رابطه وجود دارد و همچنین بین همه‌ی مؤلفه‌های عزت نفس (خانوادگی، تحصیلی، اجتماعی و عزت نفس کلی) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی‌دار وجود دارد. ضمنا ویژگی های دموگرافیک شامل جنسیت، تحصیلات و سابقه کار کارکنان در نتایج پژوهش تاثیری نداشتند.

کلیدواژه‌ها