بررسی عوامل مؤثر طلاق در شهر بوشهر طی سال های 1390 لغایت 1393

نویسندگان

چکیده

طلاق یک مسئله اجتماعی در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج می‌باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده بر جامعه و همچنین دگرگونی ساختار خانواده حائز اهمیت بسزایی می‌باشد این تحقیق با توجه به روند رو به رشد نرخ طلاق در بوشهر به دنبال پاسخ به این سؤال است که عوامل مؤثر در افزایش طلاق زوجین در شهر بوشهر کدام اند؟
این پژوهش از منظر جامعه شناختی، روان شناختی و زیست شناختی این پدیده را مورد بررسی قرار داده است در چهارچوب نظری پژوهش از نظریه های همسان همسری، شبکه، مبادله، منزلت اجتماعی، سیستمی خانواده، دلبستگی و ... استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه زوجینی که واقعه طلاقشان در دفاتر ثبت طلاق شهر بوشهر در سال های 1390 لغایت 1393 ثبت گردیده، بوده است که تعداد 2020 زوج است. حجم نمونه با قرار دادن این عدد در فرمول کوکران تعداد 158 زوج از آنان به طور تصادفی ساده انتخاب شد.
تکنیک و ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ای است که از تلفیق چند پرسشنامه استاندارد و میزان شده در تحقیقات پیشین ساخته شده است که دارای اعتبار صوری و اعتماد(ضریب آلفای کرونباخ 89/0) می‌باشد یافته‌های پژوهش نتایج چنین بدست آمده است.
در بررسی فرضیه ها دریافت شد که با توجه به 001/0>p بین متغیرها با پدیده طلاق رابطه معناداری وجود دارد. که از نظر زوجین مهم ترین عوامل در گرایش به طلاق رسانه‌ها و فیلم های ماهواره ای،اعتیاد به مواد مخدر عدم تناسب قومیتی، شبکه های اجتماعی، اختلاف فرهنگی، دخالت بی جای اطرافیان، عدم آزادی و اختیار در انتخاب همسر و دوستیای نا متعارف روابط قبل از ازدواج، عدم تفاهم زوجین و عدم درک متقابل است.

کلیدواژه‌ها