بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی تخصصی-تکمیلی در فرماندهی انتظامی بوشهر بر اساس الگوی کرک پاتریک

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: فرآیند آموزش، تلاش هدفمندی است جهت ارتقای دانش و مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان به منظور ایجاد تغییرات رفتاری مطلوب، تا کارکنان را برای انجام بهینه مسئولیت‌های شغلی آماده نماید و اثربخشی آموزشی چیزی نیست جز بررسی میزان تحقق این هدف. این تحقیق در نظر دارد میزان اثربخشی دوره‌های تخصصی- تکمیلی بر سطح یادگیری کارکنان فرماندهی انتظامی بوشهر را مورد ارزیابی قرار دهد.
مواد و روش: این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردى است که به شیوه توصیفی- تحلیلی و از طریق پیمایش، با استناد به الگوی کرک پاتریک انجام‌شده است. برای ارزیابی واکنش، یادگیری، رفتار شغلی و کیفیت آموزش، با طرح 10 فرضیه از چهار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه فراگیران شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی سال 1392با حجم نمونه 118 نفر و فرماندهان انتظامی با حجم نمونه 103 نفر می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها آزمون‌های، t تک نمونه‌ای، علامت و آزمون مقایسه زوجی استفاده شده است. برای تعیین اعتبار ابزار سنجش از روایی محتوا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ با مقدار کل 925/0 استفاده شده است.
یافته‌های پژوهش: واکنش فراگیران نسبت به برگزاری دوره‌های تخصصی- تکمیلی از نظر مطلوبیت در حد متوسط قرار دارد. دانش فراگیران پس از حضور در دوره‌ها افزایش محسوسی نشان می‌دهد لیکن، از نظر مدیران و فرماندهان تغییرات رفتاری کارکنان شرکت‌کننده در دوره‌ها چندان ملموس نبوده و تغییرات اندکی در قابلیت‌های آنان ایجاد گردیده است. همچنین مدیران و فرماندهان، فرآیند برنامه‌ریزی و ارزیابی دوره‌های تخصصی- تکمیلی را نسبتاً مطلوب می‌دانند اما نظر چندان مساعدی نسبت به فرآیند اجرایی آن ندارند.

کلیدواژه‌ها