بررسی رابطه بین خلاقیت، تفکر انتقادی و بهزیستی معنوی دانش‌آموزان پرسنل نیروی انتظامی شهر بوشهر

نویسنده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خلاقیت، تفکر انتقادی و بهزیستی معنوی دانش‌آموزان پرسنل نیروی انتظامی شهر بوشهر می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کل دانش‌آموزان پرسنل نیروی انتظامی شهر بوشهر که شامل 440 نفر می‌باشند تشکیل می‌دهند. حجم نمونه این پژوهش 205 نفر می‌باشد که از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌دست آمده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه‌های استاندارد خلاقیت تورنس، تفکر انتقادی فاشیون و بهزیستی معنوی دهشیری می‌باشد. نتایج نشان داد که متغیرهای خلاقیت و تفکر انتقادی باهم بر بهزیستی معنوی دانش‌آموزان تاثیر معناداری دارند. خلاقیت اثر مثبت و معنی‌داری بر بهزیستی معنوی دانش‌آموزان دارد، به‌عبارت‌دیگر هر چقدر خلاقیت دانش‌آموزان بیشتر شود، بهزیستی معنوی آنان نیز بیشتر می‌شود. متغیر تفکر انتقادی اثر مستقیم و معناداری بر بهزیستی معنوی دانش‌آموزان دارد، به این معنا که هر چقدر تفکر انتقادی در دانش‌آموزان بیشتر شود، بهزیستی معنوی آنان نیز بیشتر می‌شود. متغیر های خلاقیت و تفکر انتقادی به ترتیب بهترین پیش‌بینی کننده‌های متغیر وابسته (ملاک) یعنی بهزیستی معنوی دانش‌آموزان محسوب می‌شوند. بین هر یک از ابعاد خلاقیت (سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری) با اثر تفکر انتقادی دانش‌آموزان رابطه‌ی تا حدودی ضعیف و مثبتی وجود دارد، به این معنا که هر چقدر میزان هر یک از ابعاد خلاقیت در دانش‌آموزان بیشتر شود، میزان تفکر انتقادی نیز ارتقاء می‌یابد. هر یک از ابعاد خلاقیت یعنی سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری با بهزیستی معنوی دانش‌آموزان نسبتاً ضعیف و مستقیم می‌باشد، به این معنا که هر چقدر میزان هر یک از ابعاد خلاقیت (سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری) در دانش‌آموزان بیشتر شود، میزان بهزیستی معنوی آنان نیز بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها