بررسی اجرای علنی مجازات شلاق در ملأ عام در نظام حقوقی ایران (مطالعه موردی شهر بوشهر)

نویسندگان

چکیده

موضوع اجرای علنی مجازات شلاق در ملأ عام، یکی از مباحث بحث‌انگیز در محافل علمی و فرهنگی شده است. در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع با نگاهی علمی و نه سیاسی، مورد تحقیق قرار گیرد و برخی از پیچیدگی های آن بازگشایی شود.
این تحقیق یک پژوهش علمی- کاربردی است که به‌منظور ریشه‌یابی و شناسایی اجرای در ملأ عام مجازات شلاق در نظام حقوقی ایران، شهرستان بوشهر و ارائه راهکارهای علمی برای دست اندرکاران جهت آسیب‌شناسی و پیامد های فردی،اجتماعی و بین‌المللی آن پرداخته شود. در راستای دستیابی به هدف مزبور، سعی شده ضمن شناسایی جرم مذکور، با جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های آماری و تجزیه‌وتحلیل آنها، میزان آثار اجرای در ملأ عام شلاق مورد ارزیابی قرار گیرد.
در این تحقیق، پس از بیان مفهوم و مبانی نظری مجازات شلاق، با استفاده از روش پیمایشی بامطالعه خصوصیات و ویژگی افراد مورد مطالعه در سه گروه: که شامل گروه اجراکننده، مشاهده‌کننده و مجرمین می‌باشد قرار گرفته است.
گروه مشاهده‌کننده شامل:72 نفر از افراد بالای 18 سال می‌باشد گروه اجراکننده شامل 49 نفر که کلیه نهاد های متولی اعم از کلیه دادسراها و قضات،مأمورین سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی می‌باشد. گروه مجرمین هم 16 نفر از افرادی که در ملأ عام مورد مجازات قرارگرفته‌اند. پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از در گروه مورد مطالعه، با تجزیه‌وتحلیل آنها در سه سطح توصیفی، استنباطی و مقایسه‌ای ملاحظه شد طی بررسی های انجام‌شده می‌توان چنین استنباط کرد که این نوع از مجازات تاثیر منفی بر روی موضع جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی می‌گذارد و می‌توان با تغییر نگرش قانون‌گذار و استفاده از جایگزین های قانونی تلاش و مساعی خود را در جهت باز اجتماعی کردن و ارج و ارزش به انسان‌ها به خاطر جایگاه وی و افزایش نظارت و توزیع متعادل کاربری های مختلف در سطح اجتماع، بدین طریق می‌توان باعث کاهش جمعیت کیفری گردید

کلیدواژه‌ها