عوامل موثر در انتخاب مکان سرقت توسط بزهکاران (مطالعه موردی سارقین منزل در شهر بوشهر)

نویسندگان

چکیده

در هر جامعه‌ای وقوع جرم آفت بزرگ اجتماعی است و افزایش ارتکاب بیش از اندازه جرائم، مخصوصاً جرائم خشونت‌بار توسط بزهکاران از مصادیق بارز ناامنی است و این امر سبب می‌شود که در بین مردم چهره دولت و اقتدار پلیس به شدت تضعیف شود.
جرائمی همچون سرقت که علیه اموال و مالکیت مردم صورت می‌گیرد، یکی از مهم‌ترین مشکلات و آسیب های اجتماعی است که زمینه را برای پیدایش انحرافات و خطرات دیگر فراهم می‌کند و اساساً سرقت سبب تزلزل امنیت اقتصادی شده و مردم را از کار و فعالیت دلسرد می‌کند، زیرا کوشش خود را نابودشده می‌بیند و به همین منظور در همه جوامع آن را امری خلاف شرافت انسانی به حساب می‌آورند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و به شیوه پیمایشی است. بدین‌صورت که پس از طرح سئوالات متناسب با فرضیات تحقیق توسط محقق، سئوالات مربوطه در قالب پرسشنامه در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. در بین سرقت‌ها سرقت منزل به لحاظ حساسیتی که دارد سریعاً اذهان عمومی را مشوش نموده، بازتاب گسترده آن در بین شهروندان باعث جو ناامنی و بی‌اعتمادی آحاد مردم نسبت به مسئولین مربوطه می‌شود.
تحقیق حاضر از نوع توصیفی و به شیوه پیمایشی است. بدین‌صورت که پس از طرح سئوالات متناسب با فرضیات تحقیق توسط محقق، سئوالات مربوطه در قالب پرسشنامه در اختیار نمونه آماری قرار گرفت.
نمونه آماری شامل تعداد 32 نفر از سارقین منزل می‌باشد،که در قلمرو زمانی تحقیق در حال تحمل کیفر در زندان بودند.

کلیدواژه‌ها