تأثیر رسانه و شبکه های اجتماعی بر طلاق در شهر بوشهرطی سال‌های 1390 لغایت 1393

نویسندگان

چکیده

از آنجایی که یکی از عوامل مهم از هم گسیختگی مهمترین نهاد اجتماعی و اساس جامعه یعنی خانواده، طلاق می باشد، بررسی طلاق و به ویژه عواملی که منجر به این امر می شوند خود به خود ضرورت پیدا می کند. از این رو این تحقیق با توجه به روند رو به رشد نرخ طلاق در شهر بوشهر طی سال های اخیر به دنبال پاسخ به این سوال است که رسانه ها چه تأثیری در افزایش طلاق زوجین در شهر بوشهر دارند؟
به نظر می رسد از میان عوامل جامعه شناختی مؤثر بر طلاق رسانه های و فیلم های ماهواری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.
روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع پیمایشی و علّی پس از وقوع است. جامعه آماری شامل کلیه زوجینی که واقعه طلاقشان در دفاتر ثبت طلاق شهر بوشهر در سال های 1390 لغایت 1393 ثبت گردیده، می باشد که تعداد 2020 زوج است. حجم نمونه با قرار دادن این عدد در فرمول کوکران تعداد 158 زوج از آنان به طور تصادفی ساده انتخاب شد. تکنیک و ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است که از تلفیق چند پرسشنامه استاندارد و میزان شده در تحقیقات پیشین ساخته شده است که دارای اعتبار صوری و اعتماد(ضریب آلفای کرونباخ 89/0) می باشد.
در بررسی فرضیه تحقیق دریافت شد که از نظر زوجین مطلقه مهم ترین عامل جامعه شناختی در گرایش به طلاق، «رسانه ها و فیلم های ماهواره ای»، است.

کلیدواژه‌ها