تأثیر رعایت هنجارهای عام ترافیک بر نظم اجتماعی در بین رانندگان شهر بوشهر

نویسندگان

چکیده

انضباط اجتماعی با رعایت هنجارهای اجتماعی ارتباط نزدیک دارد. کارکرد هنجارهای اجتماعی تحکیم انسجام در جامعه و تولید نظم عمومی است که در چهارچوب آن همزیستی انسان‌ها و افزایش کیفیت زندگی ممکن می‌شود. رفتار مناسب و مشارکت شهروندان از این دیدگاه حیاتی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر هنجارهای عام ترافیک بر انضباط اجتماعی در بین رانندگان شهر بوشهر در سال 1393 است. روش تحقیق پیمایش است و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه افراد سنین 18 تا 60 ساله دارای گواهینامه راهنمایی و رانندگی شهر بوشهر بودند که تعداد تقریبی آن 100000 نفر است. نمونه آماری محاسبه‌شده بر اساس جدول مورگان 384 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل درونی کردن هنجارهای عمومی، وضعیت ترافیکی، جامعه‌پذیری رانندگان، مهندسی ترافیکی، پایگاه اجتماعی رانندگان و میزان رعایت هنجارهای عام ترافیکی ارتباط وجود دارد، درحالی‌که بین دو متغیر سن و جنسیت باانضباط اجتماعی رابطه معناداری مشاهده نشد که علت آن احتمالاً ساختار یکپارچه رانندگان بوشهری و شمار اندک رانندگان زن در این شهر است. نتیجه کلی پژوهش نشان داد که رابطه قطعی میان رفتار شهروندی رانندگان و کارکرد مناسب نظم عمومی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها