پیشگیری وضعی از جرائم سرقت،کیف‌زنی‌و‌جیب‌بری و تخریب

نویسندگان

چکیده

پیشگیری از جرم و بزهکاری عمری به درازای حیات انسان دارد و به انواع مختلفی تقسیم شده است. یکی از شیوه‌های پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی یا موقعیتی است که با ایجاد دشواری، کاهش منافع و افزایش خطرات دستگیری برای بزهکاران مانع ارتکاب جرم از سوی آنها می‌شود.
در این تحقیق سعی گردیده است با بررسی این نوع پیشگیری، از وقوع جرائم علیه اموال(سرقت ، تخریب، کیف‌زنی و جیب‌بُری) در شهر شیراز که بر اساس برنامۀ احصائیه دادگستری کل استان فارس روند رو به افزایشی دارند، جلوگیری کند. ازاین‌رو با توجّه به یافته‌های به‌دست‌آمده از طریق گردآوری اطلاعات و طرح پرسش‌نامه به نتایج ملموسی که در صورت عدم رعایت تدابیر پیشگیرانه وضعی می‌تواند اتفاق بی افتد، اشاره می‌کنیم و با رویکردی به پیشگیری وضعی از این دسته از جرائم علیه اموال از طریق طراحی پرسش‌نامه محقق‌ساخت برای دو گروه متخصصین در امر پیشگیری و مرتکبین جرائم علیه اموال به این سؤال می‌پردازیم که عناصر تشکیل‌دهنده جرم تا چه میزان بر عملکرد پیشگیری وضعی در این جرائم تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها