بررسی و تبیین نقش سرمایه‌های اجتماعی بر ارتقاء احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهر بوشهر)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران میزان احساس امنیت در یک جامعه به‌اندازه وجود خودِ امنیت اهمیت دارد. زیرا واکنش هایی که افراد در افراد در قبال عدم احساس امنیت انجام می‌دهند مبتنی برمیزان دریافت و ادراک آنها از امنیت است. بدین ترتیب می‌توان چنین اذعان داشت که آگاهی از میزان احساس آسایش، آرامش و امنیت از سوی شهروندان یک جامعه و ایجاد بسترهای مناسب جهت حفظ و بسط احساس امنیت در آنها، عنصری کلیدی در سیاست گذاری و برنامه‌ریزی های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن جامعه خواهد بود. یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی افراد در جامعه، سرمایه اجتماعی است که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران نقشی غیرقابل انکار در توسعه اجتماعی و فرهنگی جوامع داشته و از بازوان اصلی توسعه همه‌جانبه آن جامعه است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و تبیین نقش سرمایه‌های اجتماعی بر ارتقاء احساس امنیت اجتماعی ساکنان استآن‌های مرزی کشور با تمرکز بر شهر بوشهر می‌باشد.
روش تحقیق: پژوهش حاضر از منظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث روش، توصیفی و از شاخه پیمایشی است. گردآوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را ساکنان بالای 18 سال شهرستان بوشهر در سال 1393 تشکیل می‌دهند که با توجه به گستردگی جامعه آماری، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 734 نفر تعیین گردید.
یافته‌ها و نتایج: بر اساس یافته‌های تحقیق متغیرهای مستقل آگاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی دارای رابطه معنادار و اثر مثبت بر متغیر وابستۀ احساس امنیت اجتماعی هستند درحالی‌که متغیر مستقل هنجار عمل متقابل دارای اثرگذاری منفی بر احساس امنیت اجتماعی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها