بررسی عوامل موثر بر همسرآزاری در بوشهر

نویسنده

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر همسر آزاری در بوشهر است. این تحقیق در شهر بوشهر مورد مطالعه قرارگرفته است.
روش شناسی تحقیق: این تحقیق از نوع کاربردی و به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه و به‌صورت نمونه‌گیری سهمیه‌ای انجام‌شده و نمونه پنجاه (50) نفر از جمعیت مورد مطالعه زنان ساکن در بوشهر است همچنین اطلاعات به‌وسیله جداول یک بعدی و دو بعدی و نمودارها مورد تحلیل قرارگرفته و در آزمون فرضیات، با توجه به حجم نمونه و متغیرهای مورد نظر از آزمون کی دو استفاده شده است .
یافته های تحقیق: نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این است که بین تعداد فرزندان ، درآمد مرد اعتیاد به مواد مخدر و الکل، میزان رضایت زن در انتخاب همسر، دخالت خویشاوندان مرد ، مشاهده و تجربه خشونت بدبینی مرد نسبت به زن، میزان اعتقادات مذهبی مرد، با خشونت علیه زن رابطه معنی‌داری وجود دارد .

کلیدواژه‌ها