بررسی و تحلیل جرم جعل در فضای سایبر در شهر بوشهر

نویسنده

چکیده

در این مقاله پس از بیان مفهوم و مبانی نظری جرم جعل در فضای سایبر، با استفاده از روش پیمایشی بامطالعه خصوصیات و ویژگی افراد مورد مطالعه در دو گروه: گواه و افراد مرتکب این جرم، پدیده جعل در فضای سایبر در شهرستان بوشهر مورد بررسی قرار گیرد. گروه گواه شامل: مسئولین و متخصصین ادارات و سازمان های مربوط در این زمینه می‌باشد. گروه دوم هم افراد مرتکب این جرم هستند. حجم نمونه برای گروه گواه 220 نفر و افراد مرتکب این جرم طی سال های 1388 تا1392، 20نفر است. پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از دو گروه مورد مطالعه، با تجزیه‌وتحلیل آنها در سه سطح توصیفی، استنباطی و مقایسه‌ای ملاحظه شد که بین سن، جنس، وضعیت سکونت، وضعیت اقتصادی، وضعیت اشتغال، اختلافات خانوادگی، محیط زندگی، مشکلات عاطفی، نابرابری اجتماعی، مشکلات فرهنگی، ناآگاهی از عواقب و پیامدهای جرم جعل در فضای سایبر و ضعف نهادهای درگیر و مرتبط با موضوع، با جعل در فضای مزبور، رابطه معناداری دارد. همچنین نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که مهم‌ترین عوامل موثر بر جعل در فضای سایبر در شهرستان بوشهر مسائل: بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی و فقر، پیشرفت تکنولوژی، حس تنفر، عدم پایبندی به باورهای مذهبی، عدم استفاده از نیروهای متخصص، عدم رویارویی جاعل با قربانی، عدم آگاهی افراد از موضوع و عدم دقت افراد در محافظت از داده‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها