نقش رسانه های جمعی در نظم و امنیت اجتماعی

نویسندگان

چکیده

امنیت کیی از اصلی ترین نیازهای جوامع بشری است و انسان ها تنها در سایه نظم و امنیت
می توانند به ساحل نجات برسند. در واقع امنیت پایه اصلی برای پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و
فرهنگی در جامعه محسوب می شود. رسانه ها وسایلی برای جاب هجایی و انتقال اخبار می باشند،
که در تمامی فعالیت های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... نقشی پررنگ دارند. رسانه های
اجتماعی نقشی دوگانه در کی جامعه دارند. از یک طرف رسانه ها با اطلاع رسانی و آگاه سازی
مردم و مدیریت صحیح می توانند سبب ایجاد آرامش وفاق در بین آحاد جامعه شوند و از طرف
دیگر، با انتشار اخبار کذب و جهت گیری های سیاسی در راستای تأمین اهداف کی دسته،
گروه و یا سازمان باعث ایجاد بحران و اختلال در نظم و امنیت آن جامعه شوند. رسانه های
جمعی نقش و کارکرد بسیار مهمی در ایجاد و حفظ امنیت در جامعه دارند. در واقع رسانه های
اجتماعی از طریق آگاه سازی، تجزی هوتحلیل اخبار، فرهنگ سازی، بهر هگیری از الگوهای ایرانی-
اسلامی، اعتماد گرایی، قانون گرایی ... و در نهایت ب هدست آوردن اعتماد مردم نقش پررنگی در
این زمینه دارند. بنابراین مراکز، دفاتر و سازمان های مربوط به نیروی انتظامی هر کی به نحوی
نیازمند اطلاعات این رسانه ها می باشند تا از این رهیافت برای شناسایی، پی شبینی، پیشگیری،
آیند هنگری، مقابله و بی اثر سازی بحران های امنیتی-اجتماعی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها