بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با گرایش به اعتیاد در دانشجویان غیرمعتاد و معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در سال 93 - 92

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با گرایش به اعتیاد در دانشجویان
غیرمعتاد و معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در سال 93 - 92 بود. 200 نفر ) 100 نفر
دانشجو مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و 100 نفر معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد( به روش
نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای در نمونه دانشجویی و در دسترس در نمونه معتادان انتخاب شدند.
شرکت کنندگان پرسش نامه فرم کوتاه سیاهه پنج عاملی ) NEO-FFI ( را تکمیل کردند. براساس
یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون پرسش نامه ) NEO-FFI ( به جز مقیاس برون گرایی در سایر
مقیاس ها تفاوت معنی داری با عدم گرایش به اعتیاد مشاهده شد به طوری که در مقیاس های نوروتیک،
با وجدان بودن و دلپذیر بودن تفاوت معنی دار و مثبتی با عدم گرایش به اعتیاد وجود داشت و تنها در
مقیاس باز بودن به تجربه تفاوت معنی دار و منفی با عدم گرایش به اعتیاد مشاهده شد. هم چنین در
بررسی آزمون T مستقل میان دو گروه معتادان و غیرمعتادان تفاوت معنی داری در تمامی مقیاس های
آزمون ) NEO-FFI ( مشاهده شد. بدین صورت که افراد معتاد در مقیاس های نوروتیک و باز بودن به
تجربه نمرات بیشتری از دانشجویان غیرمعتاد کسب کردند و در سایر مقیاس ها نمرات ایشان کمتر از
نمونه غیرمعتاد بود.
لذا وجود زمینه ها و استعداد ویژه در گرایش به اعتیاد ضروری است و بهتر است اقدامات پیشگیرانه
از زمان کودکی و درون نظام خانواده و اجتماع آغاز شود.

کلیدواژه‌ها