بررسی پدیده قتلهای خانوادگی و ارائه راهکارهای علمی پیشگیری، کنترل و درمان این پدیده

نویسندگان

چکیده

این مقاله با هدف بررسی پدیده قتل های خانوادگی و ارائه راهکارهای علمی جهت
پیشگیری، کنترل و درمان این پدیده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و
تحلیل محتوا به نگارش درآمده است. افزایش قتل های خانوادگی در سال های اخیر در ایران
به میزانی بوده است که می توان آن را ب هعنوان یک مسئله یا موضوع اجتماعی جدید بررسی
کرد. آن چه افزایش قتل های خانوادگی را شگف تانگیز می سازد ماهیت و کارکرد خانواده و
فلسفه وجودی آن است که به نظر می رسد با قتل که شدیدترین نوع خشونت و جرم محسوب
می شود کاملاً در تعارض است. خانواده ای که افراد به طور داوطلبانه اقدام به تشکیل آن
م یکنند و در ابتدا نیز در ذهن همه آنها بنای جایگاهی امن برای حفظ اعضای آن و برآوردن
نیازهای زیستی آنان است، وقتی به صحنه قتل و خشونت تبدیل می شود، ذهن را به این
قضاوت م یکشاند که خانواده جدید در اجرای کارکردهای خود ضعیف شده است. به طوری
که دیگر قادر نیست نیازهای حیاتی و زیستی اعضای خود را به نحو مطلوب تأمین کند، لذا
سرخوردگی و عدم ارضای نیازهای اعضای خانواده منجر به تنش و نهایتاً قتل می شود. با توجه
به این که انتظار می رود تا نسل امروزی قادر به تربیت و رشد نسل سالم و کارآمد بعد از خود
باشد، اهمیت مقابله با خشونت، قتل های خانوادگی و مشکلات مرتبط به آن مورد بررسی و
کاوش بیشتر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها