ضرورت سواد رسانه‌ای در فضای مجازی و تاثیر آن بر حفظ حریم خصوصی

نویسندگان

چکیده

در قرن اخیر از سواد رسانه‌ای ، به‌عنوان سواد جدید یاد می‌شود.همچنین با افزایش دسترسی به رسانه‌های تعاملی، آسیب‌های اجتماعی جدیدی در جامعه بروز کرده است که میزان سواد رسانه‌ای کاربران، در آن نقش دارد.مهم‌ترین مسئله این است که میزان سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان در چه سطحی است و ارتباط بین سواد رسانه‌ای و آسیب‌های اجتماعی نوپدید فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی چگونه است؟
با توجه به زندگی در عصر اینترنت و استفاده روزافزون دانش‌آموزان از این رسانه تعاملی، و از سویی افزایش آسیب‌های اجتماعی نوپدید فضای مجازی، ارتقای سواد رسانه‌ای می‌تواند نقش موثری در کاهش این نوع آسیب‌ها و استفاده نقادانه و هوشمندانه از اینترنت داشته باشد. موثرترین راه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی نوپدید ناشی از فضای مجازی و رسانه‌ها،علاوه بر تصویب قوانین،کسب آموزش های تخصصی و امنیتی استفاده از اینترنت و در مجموع،ارتقای سطح سواد رسانه‌ای است.