بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مؤلفه آن با رضایت شغلی کارکنان

نویسندگان

چکیده

امروزه نیروی انسانی، یکی از باارزش‌ترین منابع برای سازمان‌ها به شمار می‌آید. از این‌رو به منظور ایجاد و توسعه بهره‌وری و کارایی در سازمان، تمرکز بر هنجارها و پایه‌گذاری اولویت‌های مشترک میان کارکنان و در واقع سازمان‌دهی فرهنگ، امری ضروری محسوب می‌گردد، که از نتایج حتمی آن ایجاد فرهنگی قوی خواهد بود که زمینه‌ساز تقویت انگیزه و رضایت شغلی کارکنان است. از جمله عواملی که بیشترین تاثیر را از فرهنگ سازمانی می‌پذیرد می‌توان به عملکرد شغلی، انگیزش و به‌ویژه رضایت شغلی اشاره نمود. از آنجا که فرهنگ به عنوان شالوده بنیادی سازمان محسوب می‌شود و نقشی کلیدی در ایجاد و ارتقا رضایت شغلی کارکنان دارد، ما در این پژوهش قصد داریم به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی بپردازیم.
روش پژوهش فعلی از منظر هدف، «کاربردی» و نقطه‌نظر اجرا، «توصیفی- پیمایشی» می‌باشد. در این پژوهش 142 نفر از کارکنان اداره برق و شرکت‌های وابسته توزیع برق مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش از آمار توصیفی به منظور توصیف ویژگی‌های جامعه آماری و از آمار استنباطی به منظور آزمایش فرضیه‌های پژوهش استفاده می‌شود. ابزار جمع‌آوری داده‌های پژوهش، پرسشنامه می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکوران و شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان داد بین رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی ارتباط مثبت و مستقیم وجود دارد. از میان مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی، سیستم پاداش دارای بیشترین و سیستم‌های اطلاعاتی دارای کم‌ترین همبستگی با انگیزش کارکنان می‌باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش پیشنهاد می‌گردد، عوامل موثر فرهنگی و به خصوص سیستم پاداش باید به گونه طراحی شوند که سبب بهبود عملکرد و ارتقا رضایت شغلی کارکنان سازمان گردد.

کلیدواژه‌ها