پلیس و پیشگیری از جرایم علیه اموال

نویسنده

چکیده

چکیده
بزه‌کاری پدیده‌ای اجتماعی- انسانی است که همه جوامع بشری از دیرباز با آن روبه رو بوده‌اند. اهتمام جدی قانون‌گذار به پیشگیری از بزه‌کاری، در برخی اصول قانون اساسی و برخی قوانین عادی متجلی شده است.
در ارتباط با نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم، هم الزامی قانونی و هم منطقی سازمانی است که طبق شق «د» بند 8 و بند 18 ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب 26/04/1369 مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی از وظایف و مأموریت‌های عمده و اصلی نیروی انتظامی تلقی می‌شود. در همین راستا پلیس دو نوع پیشگیری (پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی) جهت مهار و کاهش نرخ بزه‌کاری انجام می‌دهد.
در حقوق کیفری ایران، مبنای جرم انگاری، ضرر و حکم شارع است. بنابراین پلیس در پیشگیری از جرایم، باید سیاست‌های پیشگیرانه متناسب با جرایم ناشی از این دو مبنا در پیش گیرد.
جرایم علیه اموال علاوه بر متزلزل کردن پایه‌های اقتصادی نظام اجتماعی موجب می‌شود که منابع عظیمی صرف پیشگیری از جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین علیه اموال شود. خسارت واقعی این جرایم، نهایتا به جامعه یا بخشی از آن وارد می‌شود.
نیروهای پلیس دارای تجربه طولانی و امکانات و تجهیزات کامل قانونی و آموزش‌های لازم برای مقابله با جرایم هستند، با این حال آنان برای برخورد موثر با شکل‌های روبه افزایش برخی جرایم مانند کش رفتن اموال، سرقت، کلاه‌برداری و به طور کلی جرایم علیه اموال که وقوع آن‌ها باعث ایجاد ناامنی در جامعه می‌گردد و پلیس را متهم به غایب بودن از صحنه یا ناتوانی می‌کنند، از طریق برنامه‌های پیشگیری از بزه‌کاری علاوه بر کاهش جرایم، درصدد کاهش ترس از جرم و تعدیل احساس ناامنی شهروندان نیز می‌باشند.
هر چند که نگاه به پیشگیری در سیستم پلیس خالی از سابقه نیست، اما در سال‌های اخیر به دلایل متعدد، مداخله و پیشگیری پلیسی اهمیت فراوان تری پیدا کرده و با بهره‌گیری از تجربیات متعدد بین‌المللی و همچنین سرمایه فرهنگی و تاریخی کشورمان راهبردهای معینی را جهت پیشگیری از جرم و ناامنی و در نتیجه تأمین امنیت اتخاذ نموده است.
در این مقاله با یک تحقیق کتابخانه‌ای و با استفاده از منابع، کتب و مقالات، نقش پلیس را در پیشگیری از جرایم علیه اموال (سرقت، کلاه‌برداری، خیانت در امانت) مورد بررسی قرارگرفته است، در نتیجه اینکه پلیس در پیشگیری و مهار برخی از این جرایم سیاست دوگانه (وضعی، اجتماعی) اتخاذ می‌نماید.

کلیدواژه‌ها