بررسی رابطة بین عدالت سازمانی و تعهد حرفه ای کارکنان (مطالعه موردی در نیروی انتظامی شهر کرمانشاه)

نویسندگان

چکیده

هدف : هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطة عدالت سازمانی با تعهد حرفه ای کارکنان در نیروی انتظامی شهر کرمانشاه می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش بر اساس روش پژوهش از نوع توصیفی و از شاخة پیمایشی می باشد؛ ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد؛ به منظور سنجش عدالت سازمانی، پرسشنامة 20 سؤالی چستر و تد (2007)؛ برای سنجش تعهد حرفه ای از پرسشنامة 12 سؤالی والاس و همکاران(1999) استفاده گردیده است. پایایی پرسشنامة عدالت سازمانی 0/81 و پایایی پرسشنامة تعهد حرفه ای 0/89 به دست آمد و چون آلفای کرونباخ هر دو پرسشنامه بیش از0/7 می باشند، بنابراین هردو پرسشنامه از پایایی لازم برخورداربودند.
حجم جامعه آماری مورد نظر 660 نفراز کارکنان نیروی انتظامی شهر کرمانشاه می باشد. براساس روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی از بین آن ها تعدادی به عنوان نمونة آماری انتخاب گردید که در نهایت 104 پرسشنامه جمع آوری گردید.
یافته ها: جهت تعیین نرمال بودن داده های بدست آمده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف استفاده شد و نتایج آزمون نرمال بودن داده ها را تأییدکرد. آزمون های مورد استفاده در این پژوهش آزمون همبستگی اسپیرمن، آزمون رگرسیون خطی، آزمون میانگین یک جامعه یا T–test و آزمون فریدمن می باشد؛ با انجام آزمون های مربوطه فرضیات تحقیق تأیید شدند؛ نتایج حاکی از آن است که در جامعة مورد پژوهش با ارتقای عدالت در سازمان سطح تعهد حرفه ای کارکنان نیز افزایش پیدا می کند؛ نتایج حاصل از رگرسیون خطی بین متغیر عدالت سازمانی و تعهد حرفه ای نشان می دهد که بین عدالت سازمانی به عنوان متغیر مستقل و تعهد حرفه ای رابطة خطی وجود دارد. ازمیان سه بُعد عدالت سازمانی تنها بعد عدالت مراوده ای توانایی تبیین و پیش بینی میزان تغییرات متغیر وابسته یعنی تعهد حرفه ای را دارد. و این نشان دهندة اهمیت رعایت عدالت مراوده ای در سازمان های مورد مطالعه می باشد. همچنین بر اساس آزمون رتبه ای فریدمن در جامعة مورد مطالعه از بین سه بُعد عدالت سازمانی؛ عدالت مراوده ای بیشترین میانگین رتبه؛ عدالت توزیعی کمترین میانگین رتبه و عدالت رویه ای در جایگاه دوم رتبه بندی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها