ارائه مدل مفهومی هوش هیجانی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف- به رغم نقش بسیار مهمی که هوش هیجانی می‌تواند در بهبود عملکرد کارکنان، مدیران و متخصصان حرفه-ای و چشم‌انداز شغلی آن‌ها در سازمان ایفا نماید، هنوز نمونه‌ای جامع به منظور تدوین چارچوب‌های عملی برای درک این مفهوم پدید نیامده است. این موضوع، به این دلیل است که خروجی‌ پژوهش‌های دانشگاهیان راجع به هوش هیجانی عمد تا به بررسی همبستگی، تغییرات و ارتباط بین هوش هیجانی و دیگر متغیرها می‌پردازد. این پژوهش به دنبال ارائه یک چارچوب عملی است که می‌تواند به مدیران، کارکنان و مشاوران حرفه‌ای کمک نماید تا بدانند که کارکنان چه شایستگی-هایی از هوش هیجانی را نیاز دارند و چگونه می‌توان این شایستگی‌ها را از طریق آموزش توسعه دهند.
روش تحقیق: این پژوهش، از انوع تحقیقات کیفی و به شیوه توصیفی است و پژوهشگر به دنبال تبیین و توسعه نمونه‌ای مبتنی بر شایستگی‌های هوش هیجانی، بر مبنای پژوهش‌های پیشین و بازخورد از متخصصان امر در آموزش هوش هیجانی می‌باشد.
نتایج و یافته‌ها: بررسی‌ها و مطالعات نشان داد؛ هوش هیجانی در عملکرد شغلی و پیشرفت شغلی سازمان‌ها تأثیرگذار می-باشد و از اهمیت بسیار بالایی را برخوردار است. مدل ارائه‌شده که مبتنی بر شایستگی‌های فردی است، درک جامعی از پیکربندی روانی، سازوکارهای درونی و بهره‌برداری از هوش هیجانی در کارکنان را فراهم می‌آورد. می‌توان نتیجه گرفت مدیران، کارمندان و افرادی که تمایل به پیشبرد و رشد در حرفه و زندگی شغلی خود هستند باید به توسعه شایستگی هوش هیجانی توجه کنند و در جهت تقویت این مهارت‌ها هنگامی که آنها از طریق مشاغل سازمانی پیشرفت می‌کنند، تلاش کنند. هنگامی که هوش هیجانی در افراد رشد می‌یابد، هم فرد و هم روابط بین فردی‌اش را تغییر می‌دهد و در فرد نگرش بهتر، درک واضح‌تر و روابط اجتماعی مولدتری ایجاد می‌کند که در حرفه و شرایط گوناگون زندگی فرد تأثیرگذار می‌باشد

کلیدواژه‌ها