بررسی عوامل مؤثر بر مدگرایی جوانان شهر بوشهر

نویسنده

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر مدگرایی جوانان 15- 19 ساله شهر بوشهر در سال 91 می‌پردازد. بدین منظور پس از طی مراحل مقدماتی و مرور تحقیقات انجام‌شده داخلی و خارجی و همچنین بررسی نظریات مختلف در زمینه مدگرایی، فرضیات تحقیق مشخص شد، فرضیاتی که دلالت بر این امر داشتند که بین مدگرایی و وضعیت اقتصادی والدین، میزان درآمد، پایگاه اجتماعی والدین، میزان مدپرست بودن والدین و میزان برخورداری آنان از امکانات رفاهی رابطه معنی‌داری وجود دارد، اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون این فرضیات، از طریق پرسش‌نامه و با شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده، از نمونه 386 نفری (188 پسر و 188 دختر) جمع‌آوری شد. سپس این اطلاعات با استفاده از تکنیک‌های آماری مناسب از قبیل آزمون t، میانگین و انحراف استاندارد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به‌دست آمده نشان داد که بین مدگرایی جوانان و سطح درآمد و پایگاه اجتماعی والدین، رابطۀ معنی‌داری وجود دارد، اما این رابطه بین مدگرایی و عوامل دیگر این تحقیق معنی‌دار نیست.

کلیدواژه‌ها