بررسی رابطه ضریب سختی و دشواری های تنظیم هیجانی با کفایت در بزهکاران کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر

نویسنده

چکیده

این پژوهش به دنبال بررسی رابطۀ بین ضریب سختی و تنظیم هیجانات با کفایت اجتماعی در بزهکاران کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر است.جامعۀ آماری، کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر است که از این جامعه تعداد 100نفر از بزهکاران به عنوان نمونه، به روش سرشماری انتخاب گردیدند. داده های پژوهش از طریق نیمرخ ضریب سختی (استولتز،1997)، مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی (گراتزورومر،2004)، پرسش نامه کفایت اجتماعی(فلنر،1990) جمع آوری و مورد تحلیل آماری قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متغیر ضریب سختی و تنظیم هیجانات با کفایت اجتماعی رابطۀ معناداری وجود دارد ولی بین ضریب سختی و تنظیم هیجانات، رابطۀ معناداری مشاهده نگردید. هم چنین بین متغیر ضریب سختی و تمامی ابعاد آن(کنترل، دیرپایی، گسترش، پاسخ گویی) با متغیر کفایت اجتماعی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد، نتایج رگرسیون به روش همزمان نشان داد که دیرپایی از ابعاد ضریب سختی و متغیرها (راهبردها و شفافیت) از ابعاد تنظیم هیجانات، قادرند به شکل معناداری کفایت اجتماعی را پیش بینی نمایند

کلیدواژه‌ها