بررسی تکالیف ضابطین دادگستری دررویارویی با جرایم فضای مجازی

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی محدوده وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در جرایم فضای مجازی می‌باشد امروزه هرچه بیشتر تکنولوژی علوم سایبری توسعه یابد جرائم سایبری نیز توسعه پیدا خواهد نمود. ولی قوانینی که بتواند با این جرائم برخورد نماید پاسخگو نخواهد بود و دولت ها می بایست قوانین خود را متناسب با جرائم بروز نمایند. فرضیه‌های این مقاله، شامل: 1-طبق قانون آئین دادرسی کیفری تعاریف جرایم مشهود و نامشهود همان تعاریف در فضای حقیقی است. 2- اختیارات ضابطین دادگستری طبق قانون آئین دادرسی کیفری و قوانین خاص است. ضابطین در برخورد با جرایم مشهود اختیار تعقیب و دستگیری متهم را درصورتی که برای تکمیل تحقیقات لازم باشد حداکثر تا 24 ساعت دارند. ضمناً در مواردی که شمول یکی از موارد تعیین شده به عنوان جرایم مشهود توسط قانون گذار، مورد تردید باشد با توجه به اصل منع بازداشت و دستگیری و تعقیب امکان پذیر نمی باشند. در این راستا پیشنهاد می گردد: اتخاذ تدابیر لازم در زمینه افزایش اطلاعات مردم با بالا بردن سطح آگاهی های عمومی برای جلوگیری از ارتکاب جرایم اینترنتی و دادن آموزش های لازم به افراد ، تا به سادگی قربانی جرم واقع نشوند .

کلیدواژه‌ها