بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا در مرزهای دریایی خلیج فارس

نویسنده

چکیده

پدیده قاچاق کالا در کشور ما واقعیتی کتمان ناپذیر است که یکی از جرایم اصلی مبادی ساحلی کشور به خصوص حوزه دریای خلیج فارس است. شناخت و مقابله با این پدیده برای رسیدن به توسعه پایدار و اقتصاد پویا بسیار ضروری است. از همین رو در این مقاله تلاش شده است تا ابتدا علل وآثار پدیده قاچاق کالا به خوبی مورد بررسی قرار گیرد. این آثار سوء به طور کلی شامل موارد زیر است:کاهش میزان اشتغال، کاهش تولیدات داخلی و درآمدهای دولت، توسعه و گسترش قانون گریزی، تهاجم فرهنگی، تضعیف فرهنگ کار و.....پس از ریشه یابی عوامل موجد قاچاق کالا و شیوه های متعدد ارتکاب این جرم در پایان راهکارهای مقابل و پیشگیری از تاثیرات منفی این پدیده با توجه به مولفه های بومی مورد کنکاش قرار گرفته است.از جمله راهکارهای مطرح شده شامل موارد زیر است: اصلاح سیاست های کلان اقتصادی برای مزیت زدایی از پدیدۀ قاچاق، ایجاد اشتغال و فرصت های جدید شغلی، توجه و نظارت کافی بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری، بازارچه های مرزی، تعاونی مرز نشینان و مناطق آزاد تجاری، ارائه راهکارهای مرتبط با امور انتظامی و گمرکی.

کلیدواژه‌ها