بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و عملکرد سازمانی کارکنان

نویسندگان

چکیده

سبک یا رفتار رهبری عبارت است از تکنیک‌های مورد استفاده مدیران سازمان جهت اعمال نفوذ و هدایت فعالیت-های کارکنان سازمان. بنابراین نمی‌توان نقش سبک رهبری اتخاذ شده توسط مدیران را بر عملکرد سازمانی کارکنان و مولفه‌های آن نادیده گرفت. هدف اصلی از این پژوهش، بررسی رابطۀ بین سبک رهبری مدیران و عملکرد سازمانی کارکنان است. در واقع محقق در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه رابطه‌ای بین سبک رهبری و مولفه‌های عملکرد سازمانی وجود دارد.
روش پژوهش فعلی از نظر هدف، «کاربردی» و از نقطه نظر اجرا، «توصیفی- پیمایشی» است. در این پژوهش 25 نفر از مدیران و 108 نفر از کارکنان شرکت کشتیرانی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌های پژوهش، پرسشنامه می‌باشد. برای انتخاب نمونه از فرمول کوکوران استفاده شده است و شیوه نمونه گیری در هر دو جامعه آماری به صورت تصادفی است.
نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک‌های رهبری مدیریت و عملکرد کلی کارکنان سازمان ارتباط مثبت و مستقیم وجود دارد. علاوه بر این، رابطۀ بین مولفه‌های عملکرد سازمانی و سبک‌ رهبری مدیران نیز مورد سنجش قرار گرفت و نتایج نشان دادند که بین تمام مولفه‌های عملکرد سازمانی و سبک رهبری ارتباط وجود دارد. اما ارتباط بین شش مولفه عملکردی با سبک رهبری مثبت و مستقیم و تنها مولفه" اعتبار عملکردی" دارای رابطه منفی با سبک رهبری می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که مدیران سبک رهبری را انتخاب نمایند که منجر به بهبود عملکرد کارکنان، دستیابی به عملکرد بهینه و در نهایت رضایت ذی نفعان گردد.

کلیدواژه‌ها