بررسی تحلیلی عوامل موثر بر اعتیاد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

نویسنده

چکیده

مواد مخدر یکی از مسائل اصلی تهدید کنندۀ جوامع بشری امروزی است که با رشد روز افزون در تولید، انتقال و توزیع همراه است و در دو دهۀ اخیر جهان با آمارهای وحشتناکی از شیوع سوء مصرف مواد، عموماَ در سطح جامعه و خصوصاَ در جمعیت جوان و نوجوان مواجه هستیم. اعتیاد به مواد مخدر مهمترین مسأله اجتماعی ایران؛ وجوه مختلف جامعه ‌شناسی، روانشناسی، حقوقی، سیاسی و ... دارد. به اعتقاد تحلیلگران اجتماعی، اعتیاد به مواد مخدر یکی از مسائل پیچیدۀ اجتماعی در عصر حاضر است که زمینه ساز بروز بسیاری از معضلات و انحرافات اجتماعی است. در این تحقیق علل گرایش به اعتیاد در سه محور فردی، خانوادگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با توجه به عوامل گرایش به این پدیده راهکارهایی جهت پیشگیری در محورهای مختلف ارائه گردید. اعتیاد فقط جنبه فردی و شخصی ندارد، بلکه آسیب های اجتماعی محسوب می شود، علاوه بر تهدید سلامت جسم و روان افراد در جنبه های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز آثار زیان بار و جبران ناپذیری بر جای می گذارد. تحقیق حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی بررسی شده است با مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده و ابزار های گردآوری اطلاعات تحقیق نیز شامل : فیش برداری و استفاده از بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل های کیفی، استدلال و استنباط و مقایسه است تحلیل نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف مواد مخدر و روان گردانها با متغیر های سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، محل زندگی، شیوه ی زندگی والدین بایکدیگر(زندگی مشترک ویا جدا از هم)، وضعیت خانوادگی و اقتصادی، بیکاری، داشتن دوستان مصرف کننده ی مواد مخدر و روان گردان و مصرف مواد مخدر و روان گردان توسط اعضاء خانواده دارای رابطه ی معنی داری می باشد. و همچنین مصرف مواد مخدر و روان گردان واقعیتی انکارناپذیر بوده و باتوجه به میزان شیوع مصرف بالای این مواد، پیش‌بینی می شود که اگر برنامه های پیشگیری مناسب در این خصوص طراحی و اجرا نشود هر روز شاهد آسیب بیشتر جوانان و نوجوانان کشور عزیزمان خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها