اثرات خشونت بر ناهنجاری‌های اجتماعی در نظام حقوقی ایران

نویسندگان

چکیده

خشونت از عوامل اصلی ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه است. هنجارگریزی و نقض امنیت اجتماعی توسط برخی افراد سودجو تبعات ناگواری برای جامعه در پی دارد. از عواملی که در تشدید نقض امنیت در جامعه تاثیرگذار می‌باشد می‌توان به: فقر، نابرابری، بیکاری از منظر اقتصادی و اثرات منفی تلویزیون و ماهواره از دید فرهنگی و خشونت‌های خانوادگی از منظر آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد؛در همین راستاپلیس که متولی امنیت در جامعه است وظیفه کنترل و پیشگیری از آن را بر عهده دارد،که در انجام این وظیفه در جهت کاهش این جرائم،در جامعه از طریق فرهنگ سازی و اطلاع‌رسانی میان اقشار جامعه، ایجاد فضای مناسب پس از دستگیری مجرمین و.. گام هایی مثبت و تدابیری در سطح جامعه برداشته است. در نتیجه گیری کلی می توان به مسئولیت پذیری، قانون مند بودن شهروندان، هنجارپذیری از الگوها شاخص‌های امنیت اجتماعی با نظارت پیشگیرانه پلیس اشاره نمود؛که «امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. هدف ازانجام تحقیق مذکور شناسایی علل وعوامل بروز خشونت و بررسی کارکرد نهاد پلیس در برقراری امنیت اجتماعی.این مقاله به روش کتابخانه‌ای و توصیفی تحلیلی می‌باشد؛ که نگارنده از طریق مصاحبه و فیش برداری از منابع مکتوب به گرد آوری اطلاعات در این خصوص پرداخته است.که با تجزیه و تحلیل مطالب جمع‌آوری شده به استدلال و استنتاج آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها