مقایسه ویژگی ها و اختلال های شخصیت و راهبردهای مقابله ای معتادان خود معرف و گروه بهنجارشهر بوشهر در سال 1390

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی ، اختلال شخصیت و راهبردهای مقابله ای ( مبتنی بر شیوه های حل مساله )در معتادان خود معرف و گروه بهنجار انجام شده است .50 نفر معتاد خود معرف که برای نخستین بار به مرکز درمانی معتادان بهزیستی شهر بوشهر مراجعه کرده بودند در یک بررسی توصیفی – مقطعی با 50 نفر از افراد بهنجار که از نظر برخی ویژگی های جمعیت شناختی با یکدیگر همتا شده بودند مورد مقایسه قرار گرفتند، برای گردآوری داده ها ، پرسشنامه نئو ( فرم تجدید نظر شده کوتاه ) ((NEO-FFI-R مقیاس چند محوری بالینی میلون -2( MCMI-II) ومقیاس سبک حل مسئله ( PSS) به کار برده شد . داده های گردآوری شده به کمک ضریب همبستگی و تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند ،طبق نتایج این تحقیق: معتادان در مقایسه با گروه بهنجار در بعد شخصیتی روان رنجور خویی (N)، نمره بالاتر و در ابعاد شخصیتی دلپذیر بودن (A)، انعطاف پذیری ( O) و با وجدان بودن (C) نمره پایین تری به دست آوردند . در بعد شخصیتی برون گرایی (E) بین دو گروه تفاوتی دیده نشد .بطور کلی بین گروه معتادان خود معرف و گروه بهنجار در بیشتر شاخص های آسیب شخصیت تفاوت معنی دار دیده شد و معتادان در این شاخص ها به نمرات بالا تری دست یافتند همچنین معتادان در مقایسه با گروه بهنجار، بیشتر شیوه های حل مساله غیر سازنده مانند پرهیز و درماندگی را به کار می برند ، ارزیابی سه حوزه هم پوش ، ویژگی ها ، مشکلات و اختلال های شخصیت در معتادان در بردارنده اطلاعات مهمی برای تعریف ، شناسایی و درمان این گروه است .

کلیدواژه‌ها