ارائه مدل فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

نویسندگان

چکیده

مدیریت دانش شیوه‌ای جدید برای اداره سازمان و تسهیم منابع فکری و علمی آن می‌باشد، در واقع، مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها کمک می‌کند با نیرویی اندک، قدرتی عظیم بسازند. اجرای مدیریت دانش در دانشگاه مستلزم فراهم نمودن پیش زمینه‌های مناسب است. از جمله این پیش زمینه‌ها، ایجاد هماهنگی لازم میان عوامل مختلف سازمانی در دانشگاه می‌باشد. در این پژوهش از میان عوامل مختلف سازمانی، عامل فرهنگ مورد مطالعه قرار گرفته است.
هدف اصلی از این پژوهش، بررسی نقش عوامل اساسی موجود در فرهنگ سازمانی است که نقش مهمی را در موفقیت فرآیند مدیریت دانش ایفا می‌کنند. در پایان، مدل برازش شده فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش که بیانگر روابط و ضرایب تاثیر بین متغیرهای پژوهش می‌باشد، ارائه خواهد گردید.
روش پژوهش فعلی از نظر هدف، «کاربردی» و از نقطه نظر اجرا، «توصیفی- پیمایشی» می‌باشد. در این پژوهش 215 نفر از دانشجویان دانشگاه خلیج فارس، که حداقل یک نیمسال در دانشگاه مذکور مشغول به تحصیل بوده‌اند، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌های پژوهش، پرسشنامه می‌باشد. برای انتخاب نمونه از فرمول کوکوران استفاده شده است و شیوه نمونه گیری به صورت «طبقه‌ای تصادفی» بوده است.
نتایج پژوهش نشان داد که بین مدیریت دانش و تمام اجزای فرهنگ سازمانی رابطه مثبت وجود دارد و در میان تمام اجزای فرهنگ سازمانی که مورد مطالعه قرار گرفت، مشارکت دارای بیشترین تاثیر(95/0) بر استقرار مدیریت دانش می‌باشد. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان پیشنهاد نمود، دانشگاه باید زمینه مساعدی را به منظور مشارکت ذینفعان و اعضای دانشگاه فراهم سازد و اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه را تشویق به مشارکت در فعالیت‌های تیمی و فرایندهای آموزشی گروهی نماید.

کلیدواژه‌ها