بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و مهارتهای اجتماعی با سازگاری اجتماعی

نویسندگان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر «تعیین رابطه شیوه های فرزندپروری و مهارت های اجتماعی با سازگاری اجتماعی در معتادان تحت درمان کلینیک خصوصی شهر بوشهر» می باشد. سبک فرزند پروری والدین از این جهت مهم است که می تواند بر نوع کمال گرایی فرزندان تاثیر بگذارد.
جامعه آماری در این پژوهش شامل 120 نفر از مراجعینی بودند که به روش نمونه گیری غیر احتمالی و در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه ی شیوه های فرزندپروری بامیرند ، مهارت های اجتماعی ماتسون و مقیاس سازگاری اجتماعی بل پاسخ دادند.جهت تحلیل داده ها علاوه بر روش های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) ، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد.
یافته ها و نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که بین شیوه های فرزندپروری ( آزاد گذاری مطلق ، استبدادی و اقتدار منطقی ) با سازگاری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. در نتیجه کمبود مهارت های اجتماعی در کودکان می تواند باعث مشکلات رفتاری نظیر افسردگی، پرخاشگری و انزوای اجتماعی گردد و اگر کمبود مهارت های اجتماعی در کودکان ادامه یابد باعث آسیب های روانی و رفتارهای ضد اجتماعی در بزرگسالی خواهد شد. بنابراین با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد؛ آموزش نحوه معرفی خود به دیگران، برقراری ارتباط کلامی، شنونده خوب بودن، سلام دادن، ابراز همدلی، حل مسأله و تضادهای اجتماعی و قاطعیت در مدارس و دانشگاه ها تدریس و آموزش داده شود.

کلیدواژه‌ها