بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با ویژگی های شخصی کارکنان نیروی انتظامی شهر بوشهر سال 89

نویسنده

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی با ویژگی های شخصی (سن،جنس، سابقه خدمت و ...)کارکنان نیروی انتظامی در سال 90-89 انجام شده است. نوع تحقیق با توجه به هدف ، کاربردی و از نظر ماهیت و روش ، توصیفی می باشد که با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است. جامعه آماری مورد نظر، کارکنان نیروی انتظامی شهر بوشهر می باشد که تعداد 102 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 15 سوالی ( OCQ )مودای ،پورتر و استیرز به همراه سوالات ویژگیهای فردی و شخصی بوده است که با ضریب آلفای کرونباخ 764،پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیفی آماری از قبیل،جداول توزیع فراوانی ،شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی و در بخش استنباط های آماری از روش T برای نمونه های مستقل و روش ANOVA و رگرسیون خطی ساده یک متغیره برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که رابطه معنی داری بین تعهد سازمانی با سن، جنسیت، سطح تحصیلات ، وضعیت تاهل و میزان حقوق و دستمزد وجود ندارد و تنها بین سابقه خدمت و تعهد سازمانی رابطه معنی داری دیده می شود.

کلیدواژه‌ها