بررسی رابطه میزان سواد کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان بوشهر بر میزان بهره وری شغلی

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق «بررسی رابطه میزان سواد کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان بوشهر بر میزان بهره وری شغلی آنان» می باشد. امروزه مفهوم بهره‌وری به عنوان مهمترین عامل سقوط یا رشد سازمان ها در تمام سطوح، مورد توجه برنامه ریزان و مدیران قرار گرفته است. بهره‌وری استفاده مؤثر و بهینه از منابع موجود به منظور تولید کالا یا ارائه خدمات است. افزایش بهره‌وری نیروی انسانی به عنوان یکی از منابع موجود می‌تواند به افزایش کیفیت کار، رضایتمندی مردم، رسیدن سازمانها به اهدافشان و در نتیجه به افزایش بهره‌وری محیطی منجرگردد، که این مهم می تواند در سایه تحصیل و افزایش سواد کارکنان تبلور یابد. فرض اساسی این پژوهش عبارت است از اینکه؛ بین میزان سواد کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان بوشهر و میزان بهره وری آنان رابطه وجود دارد.
روش انجام این تحقیق از نوع پیمایشی و به شیوه زمینه یابی می باشد و روش گردآوری اطلاعات نیز با تنظیم دو پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی مشخص صورت گرفته است. درسطح آمار توصیفی با استفاده از شاخص های گرایش مرکزی، پراکندگی، فراوانی و درصد و در سطح استنباطی نیز با استفاده از آزمونt برای دو گروه مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان سواد کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان بوشهر و میزان بهره وری آنان رابطه معناداری وجود دارد، یعنی هر چه سطح میزان سواد افزایش یابد به نسبت معلوم و مشخص نیز میزان بهره‌وری افزایش می یابد. در نهایت با توجه به نتایج محصله، پیشنهاد می گردد: مسئولین محترم رده های عالی در نیروی انتظامی ضمن ارج نهادن به مسئله مهم آموزش و سواد، نسبت به ترغیب پرسنل انتظامی در جهت کسب تحصیل و ورود به دانشگاه ها، تمهیدات لازم مهیا و بستر ادامه تحصیل را به لحاظ بهره وری هرچه بیشتر، هموار سازند تا در آینده ایی نزدیک شاهد رشد همه جانبه کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در میان سایر نهادها باشیم.

کلیدواژه‌ها