ارائه مدل ساختاری سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی، سیاسی و ورزشی جوانان(مطالعه در استان بوشهر)

نویسنده

چکیده

هدف: از این تحقیق، ارایه مدل ساختاری سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی، سیاسی و ورزشی جوانان در استان بوشهر می باشد. در واقع، مشارکت بین افراد زمانی امکان‌پذیر است که افراد بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند. بدون شک یکی از اساسی‌ترین عناصر لازم جهت ارتباط بین انسان ها در جامعه، ایجاد و افزایش سرمایه اجتماعی می باشد. امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان‌ها و جوامع ایفا می‌نماید به همین جهت تحقیق حاضر با سه فرضیه1- بین سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی جوانان استان بوشهر رابطه معناداری وجود دارد.2- بین سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی جوانان استان بوشهر رابطه معناداری وجود دارد.3- بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی جوانان استان بوشهر رابطه معناداری وجود دارد. به تبیین و بررسی موضوع می پردازد.
روش تحقیق: از نظر هدف، «کاربردی» و از نقطه نظر روش، «توصیفی- پیمایشی» می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه، جوانان بین 20 تا 35 سال استان بوشهر می باشد که با روش نمونه‌گیری به صورت طبقه‌ای نسبی انتخاب گردید. در این پژوهش، از آمار توصیفی، برای بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخگویان و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است، با توجه به مدل مفهومی پژوهش جهت ارزیابی و پردازش مدل از روش معادلات ساختاری (نرم افزار Amos) استفاده شده است. ابزار استفاده شده جهت جمع آوری داده‌های اولیه در این پژوهش، پرسشنامه می‌باش. اعتبار محتوایی پرسشنامه نیز با استفاده از نظرخواهی از اساتید علوم اجتماعی صورت گرفت، همچنین پس از اعمال نظرات آن‌ها در مورد محتوای پرسش‌نامه اشکالات موجود در پرسش‌نامه رفع و پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای اطمینان از اعتبار سازه، آزمون KMO برای هر یک از متغیرهای پرسشنامه انجام گرفت.
یافته های پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بر مشارکت اجتماعی، ورزشی و سیاسی تاثیر مثبت و مستقیم دارد. بدین لحاظ هر سه فرضیه به ترتیب با ضریب مشارکتی875/0 (اجتماعی)،795/0 (ورزشی) و 814/0 (سیاسی) با نسبت بحرانی بیش از 96/1 با سطح معناداری کمتر از 05/0 تایید ‌گردید . با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد به منظور افزایش مشارکت در جامعه همه نهادها به تقویت هر کدام از ابعاد شناختی، ساختاری و رابطه ‌ای سرمایه اجتماعی در سه حوزه اجتماعی، ورزشی، سیاسی همت گمارند.

کلیدواژه‌ها