نگرش رانندگان موتورسیکلت شهر بوشهر نسبت به سرعت و استفاده از کلاه ایمنی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده

نویسندگان

چکیده

امروزه، موتورسیکلت به یک وسیله رفت و آمد شهری تبدیل شده است که سهم قابل توجهی از جا به جایی ها را به عهده دارد. در ایران دومین دلیل مرگ در بین تمام حوادث، تصادف موتورسوار است. استفاده از موتورسیکلت دراستان بوشهر دارای سابقه ای معادل ورود این وسائل نقلیه به کشور می باشد. هدف این مطالعه بررسی نگرش رانندگان موتورسیکلت شهر بوشهر نسبت به سرعت و استفاده از کلاه ایمنی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده می باشد.
مطالعه از نوع توصیفی مقطعی و تعداد نمونه 342 موتورسوار حادثه دیده استان بوشهر بودند. اطلاعات با مراجعه مستقیم به موتورسواران و از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. نمونه های مورد بررسی به صورت تصادفی انتخاب گردید.یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سن موتورسواران و تخلفات آنها رابطه معناداری وجود دارد. به عبارتی هر چه سن موتورسواران کمتر باشد تخلفات در بین موتورسواران افزایش می یابد. جوانان در سنین 18 تا 22 سالگی بیشتر در معرض خطرهستند. هم چنین نتایج نشان داد که در برنامه های آموزشی ارتقادهنده استفاده از کمربند ایمنی و کنترل سرعت، تئوری رفتار برنامه ریزی شده می تواند به عنوان الگوی نظری برای پیش بینی به کار رود.

کلیدواژه‌ها